Högskolan i Gävle


KURSPLAN
Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap
Department of Humanities and Social Sciences
HIG logga


Jungiansk psykologi, 15 hp
Jungian Psychology, 15 credits
Fastställd av institutionsstyrelsen för humaniora och samhällsvetenskap
den 2007-06-12

Gäller fr.o.m. 2007-08-27
Kursnamn Jungiansk psykologi
Jungian Psychology
Fördjupning
Nivå A
Utbildningsnivå Grundnivå
Kurskod HRJ01A
Högskolepoäng 15 hp
Ämnesgrupp
Ämne RELIGIONSVETENSKAP/TEOLOGI
UtbildningsområdeHumanistiska området

Mål
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- redogöra för centrala teorier inom jungiansk psykologi, som Typologin, Komplex-teorin och Arketypteorin
- kritiskt granska och problematisera den jungianska psykologins teorier, teoretiska förutsättningar, metoder och resultat
- redogöra för olika tolkningar av religiösa symboler, myter och riter och den psykologiska funktion dessa har
- sätta in den jungianska psykologin och dess teorier i sitt psykologiska, idéhistoriska, religionshistoriska och könsteoretiska sammanhang
Kursens innehåll
Moment 0010 (1), Introduktion till religionspsykologi och jungiansk psykologi, 7,5 hp
Momentet introducerar grundläggande teorier och begrepp i religionspsykologi och jungiansk psykologi. Det placerar också in den jungianska psykologin i sitt idéhistoriska och religionspsykologiska sammanhang och ger en översiktlig orientering i olika djuppsykologiska skolbildningar.

Moment 0020 (2), Introduktion till jungiansk terapi, 7,5 hp
I detta moment ges en introduktion till jungiansk terapi. Särskild vikt läggs vid associationsmetoden, amplifikationsmetoden, aktiv imagination och drömtolkning. En jämförelse görs med liknande metoder i andra terapeutiska traditioner.

Moment 0021 (3), Feministisk psykologi och jungiansk psykologi, 7,5 hp
I detta moment behandlas religionspsykologi och jungiansk psykologi ur ett könsteoretiskt perspektiv. Både tidiga teorier och i synnerhet moderna vidareutvecklingar av jungiansk psykologi berörs.

Moment 0022 (4), Religionshistoria och djuppsykologi, 7,5 hp
Momentet visar hur djuppsykologiska metoder, särskilt jungiansk psykologi, har använts inom religionshistorien. Religionsfenomenologiska metoder och grundbegrepp behandlas, liksom relationen mellan jungiansk psykologi och alkemi och andra religiösa symbolsystem. Jungiansk psykologi diskuteras som livsåskådning.
Moment
0010, Introduktion till religionspsykologi och jungiansk psykologi, 7,5 hp
0020, Introduktion till jungiansk terapi, 7,5 hp
0021, Feministisk psykologi och jungiansk psykologi, 7,5 hp
0022, Religionshistoria och djuppsykologi, 7,5 hp


0010, Introduction to Psychology of Religion and Analytical Psychology, 7.5 credits
0020, Introduction to Analytical Psychotherapy, 7.5 credits
0021, Feminist Psychology and Analytical Psychology, 7.5 credits
0022, History of Religions and Depth Psychology, 7.5 credits
Undervisning
Lektioner/föreläsningar, seminarier, grupparbeten, diskussioner och litteraturseminarier.
Förkunskaper
Grundläggande behörighet.
Examination
Genom redovisning av skriftliga och muntliga uppgifter som genomförts individuellt och i grupp.
Betyg
A, B, C, D, E, Fx, F
Övriga föreskrifter
Kursen består av två kursmoment. Moment 0010 ingår alltid i kursen. Därutöver ingår ett av de övriga tre momenten.

Då mycket av kurslitteraturen är på engelska krävs förmåga att tillgodogöra sig kurslitteratur på engelska.
Kurslitteratur

Moment 1
Alm, Ivar. Från Freud till Jung. Almqvist & Wiksell 1973. 208 s.
Geels, Antoon. & Wikström, Owe. Den religiösa människan: psykologiska perspektiv : en introduktion till religionspsykologin. Plus Ultra 1996. (kap 6) 43 s.
Jung, Carl Gustav. Det omedvetna. Wahlström & Widstrand 1993. 143 s.
Jung, Carl Gustav. Jaget och det omedvetna. Wahlström &Widstrand 1986. 149 s.
Jung, Carl Gustav. Människan och hennes symboler. Forum 1984, kapitlet "Individuation", ss 158-230. 72 s.
Jung, Carl Gustav. Mitt liv: Minnen, drömmar, tankar. Wahlström & Widstrand 1984. 398 s.
Moment 2
Fordham, Michael. Jungian psychotherapy : a study in analytical psychology. London: H. Karnac 1986. 185 s.
Meier, Carl Alfred. The unconscious in its empirical manifestations: with special reference to the association experiment of C.G. Jung. Boston: Sigo Press 1984. 236 s.
Meier, Carl Alfred. The meaning and significance of dreams. Boston: Sigo Press 1987. 163 s.
Moment 3
Att vara kvinna. Zweig, Connie (red.). Centrum för jungiansk psykologi 1993. 340 s.
Geels, Antoon & Wikström, Owe. Den religiösa människan: psykologiska perspektiv: en introduktion till religionspsykologin. Plus Ultra 1996. (kap 13) 20 s.
Junus, Petra. Den levande gudinnan: kvinnoidentitet och religiositet som förändringsprocess. Nya Doxa 1995. 312 s.
Wulff, David. Religionspsykologi, del 2. Studentlitteratur 1993. 679 s. (valda delar 139 s.)
Tatham, Peter. Den nya manligheten. Centrum för jungiansk psykologi 1994. 245 s.
Samuels, Andrew. Jung och post-jungianerna: nya landvinningar i den analytiska psykologin. Gedin 1994. (kap 1)
Moment 4
Att se det dolda: om New age och ockultism inför millennieskiftet, Wikström, Owe (red) Natur och Kultur 1998. Peter Södergårds artikel. 30 s.
Eliade, Mircea. Heligt och profant. Verbum 1968. 147 s. Kan även läsas på engelska: The sacred and the profane: the nature of religion.
Eliade, Mircea. The Forge and the Crucible. New York: Harper & Brothers 1962. 238 s.
Jung, Carl Gustav. Svar på Job. Natur & Kultur 1993. 168 s.
Martin, Luther H. ”Jung and the Gnostic” ss. 70-79 i: Essays on Jung and the Study of Religion. Lanham, USA: University of America Press 1985.
Quispel, G. ”C. G. Jung and the Humanities” ss. 24-35 i: C. G. Jung and the Humanities: Toward a Hermeneutics of Culture. Princeton, USA: Princeton University Press 1990. + Recension av denna bok i Svensk Kyrkotidning 1991:4.
The Encyclopedia of Religion. New York: Macmillan 1987. vol 5, ss. 566-580. Artikeln ”Gnosticism”.
Miljömärkning
Kursen har inslag av miljö/hållbar utveckling

 

Högskolan i Gävle
SE-801 76
Telefon +46 26 64 85 00
Fax +46 26 64 86 86
© Högskolan i Gävle 2008