Högskolan i Gävle


KURSPLAN
Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies
HIG logga


Kultur-förändring-identitet, 15 hp
Culture-change-identity, 15 credits
Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi
den 2010-05-26

Gäller fr.o.m. 2010-08-30
Kursnamn Kultur-förändring-identitet
Culture-change-identity
Fördjupning G1N
Nivå
Utbildningsnivå Grundnivå
Kurskod HRK10A
Högskolepoäng 15 hp
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
UtbildningsområdeHumanistiska området
Huvudområde Religionsvetenskap

Mål
Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande kunskaper i ämnet antropologi, dess historia och utveckling
- redogöra för sociokulturell förändring och dess effekter för individers självförståelse
- göra en kultur- och identitetsanalys utifrån de olika teoretiska perspektiv som tas upp i kursen
- redogöra för olika etnografiska metoder, vilken innebörd de har och vilken roll de spelar för förståelsen av undersökningsområdet
- tillämpa de etnografiska metoder som behandlas i kursen på ett grundläggande sätt.
Kursens innehåll
Moment 0010 Etnografi, 7,5 hp
Första momentet ger inblickar i hur antropologiämnet utvecklats från ett etnocentriskt perspektiv på ”den exotiske andre” till ett kritiskt perspektiv på den egna hemmakulturen. Med hjälp av Bourdieus kultursociologi undersöker vi t ex hur statusskillnader mellan finkultur och populärkultur skapas och upprätthålls.

Moment 0020 Etnografiska metoder, 7,5 hp
Andra momentet ägnas åt etnografi som metod. Vi diskuterar bl a hur man i ett fältarbete kan tillämpa deltagande observation utan att tappa den kritiska distansen och riskera att ”go native”. Hur bär man sig å andra sidan åt för att främmandegöra det trivialt hemvanda och alltför välbekanta?
Moment
0010 Etnografi, 7,5 hp
0020 Etnografiska metoder, 7,5 hp


0010 Ethnography, 7,5 credits
0020 Ethnographic methods, 7,5 credits
Undervisning
Lektioner/föreläsningar, grupparbeten, diskussioner och litteraturseminarier.
Förkunskaper
Grundläggande behörighet.
Examination
Skriftlig presentation i form av uppsats, artikel eller forskningsrapport; hemuppgifter; gruppresentationer; individuella presentationer.
Betyg
A, B, C, D, E, Fx, F
Kurslitteratur
Moment 1
Bourdieu, Pierre (1993). Kultursociologiska texter Symposion sidor:310
Gemzöe, Lena (2004). Nutida etnografi: reflektioner från mediekonsumtionens fält Bokförlaget Nya Doxa AB sidor:286
Hylland Eriksen, Thomas (2004). Rötter och fötter: identitet i en föränderlig tid Bokförlaget Nya Doxa AB sidor:160
Hylland Eriksen, Thomas (2000). Små platser - stora frågor: En introduktion till socialantropologi Bokförlaget Nya Doxa AB sidor:377
Ljungström, Olof (2003). Oscariansk antropologi: etnografi, förhistoria och rasforskning under sent 1800-tal Gidlunds förlag AB sidor:496
— Artiklar tillkommer, ca 100 sidor
— Litteraturen läses i valda delar, ca 1000 sidor

Moment 2
Arvastson och Billy Ehn (red.) (2009). Etnografiska observationer Studentlitteratur AB sidor:227
Beckman, Anita (2009). Väntan: etnografiskt kollage kring ett mellanrum Mara förlag sidor:347
Fangen, Katrine (2005). Deltagande observation Liber sidor:320
Kaijser, Lars (1999). Etnologiskt fältarbete Studentlitteratur AB sidor:126
— Artiklar tillkommer, ca 100 sidor
— Litteraturen läses i valda delar, ca 1000 sidor

Miljömärkning
Kursen har inslag av miljö/hållbar utveckling

 

Högskolan i Gävle
SE-801 76
Telefon +46 26 64 85 00
Fax +46 26 64 86 86
© Högskolan i Gävle 2008