Högskolan i Gävle


KURSPLAN
Akademin för utbildning och ekonomi
Faculty of Education and Business Studies
HIG logga


Myt och rit under vikingatid I, 15 hp
Myth and ritual during the Viking Age I, 15 credits
Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi
den 2010-06-17

Gäller fr.o.m. 2010-08-30
Kursnamn Myt och rit under vikingatid I
Myth and ritual during the Viking Age I
Fördjupning G1N
Nivå
Utbildningsnivå Grundnivå
Kurskod HRH07A
Högskolepoäng 15 hp
Ämnesgrupp Religionsvetenskap
UtbildningsområdeHumanistiska området
Huvudområde Religionsvetenskap
Mål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- redogöra för grundläggande kunskaper om den fornskandinaviska religionen
- i skriftlig och muntlig framställning beskriva de olika vetenskapliga perspektiven på den religionen och olika metoder att tolka de myter och riter som förekommer där
- analysera och diskutera de centrala källor som forskningsområdet omfattar.

Kursens innehåll
Moment 0010, Introduktion och historisk översikt, 6 hp
I detta moment ges en allmän introduktion av den fornskandinaviska religionen och dess historiska bakgrund. I momentet ingår också en introduktion till religionsvetenskapen, dess teorier och begreppsbildning. I momentet studeras några grundläggande metodiska och teoretiska frågor som är centrala för den fornskandinaviska religionsforskningen.

Moment 0020, Myt och rit i Fornskandinavien, 9 hp
Här uppmärksammas centrala källor som rör den fornskandinaviska mytologin och kulten. I momentet presenteras olika tolkningsperspektiv som har förekommit i samband med dessa källor. Där behandlas också allmänna teorier och betraktelsesätt rörande myt och rit.

Moment
0010 Introduktion och historisk översikt, 6 hp
0020 Myt och rit i Fornskandinavien, 9 hp


0010 Introduction and historical perspectives, 6 credits
0020 Myth and ritual in ancient Scandinavia,
9 credits
Undervisning
Föreläsningar, litteraturseminarier och studiebesök.
Förkunskaper
Grundläggande behörighet.
Examination
Muntlig och skriftlig examination.
Betyg
A, B, C, D, E, Fx, F
Kurslitteratur
Moment 1
Sawyer, Birgit & Peter Sawyer (1993). Medieval Scandinavia. From Conversion to Reformation, circa 800–1500. The Nordic series. Vol. 17. Minneapolis–London: University of Minnesota Press sidor:1 -265
Steinsland, Gro & Preben Meulengracht Sørensen (1998). Människor och makter i vikingarnas värld. Stockholm: Ordfront sidor:1 -224
Ström, Folke (1985). Nordisk hedendom. Tro och sed i förkristen tid Göteborg: Akademiförlaget sidor:1 -265

Moment 2
Clunies Ross, Margaret (1996). Hedniska ekon. Myt och samhälle i fornnordisk litteratur Gråbo: Anthropos sidor:1 -384
Dumézil, Georges (1962). De nordiska gudarna Stockholm: Aldus sidor:1 -122
Hultgård, Anders (1997). Uppsalakulten och Adam av Bremen Nora: Nya Doxa sidor:1 -223
Näsström, Britt-Mari (2002). Blot. Tro och offer i det förkristna Norden. Stockholm: Nordstedts sidor:1 -307
Sundqvist, Olof (2007). Kultledare I fornskandinavisk religion. OPIA 41. Arkeologiska institutionen, Uppsala universitet sidor:1 -272

Referenslitteratur
Moment 1
Översättning av Björn Collinder (1972). Den Poetiska Eddan. Uddevalla: Forum sidor:1 -350
Översättning av E. Svenberg. Kommenterad av C. F. Hallencreutz, K. Johannesson, T. Nyberg, A. Piltz. (1984). Adam av Bremen. Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Stockholm: Proprius sidor:1 -432
Översättning av E. Svenberg. Kommenterad av C. F. Hallencreutz, K. Johannesson, T. Nyberg, A. Piltz. Red. B. Sahlin (1984). Adam av Bremen. Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar Stockholm: Proprius sidor:1 -432
Översatt av E. Odelman. Kommenterad av A. Ekenberg, C. F. Hallencreutz, Helander, A. Härdelin, E. Odelman. Red. C. F. Hallencreutz & T. Hållander. (1986). Boken om Ansgar. Rimbert: Ansgars liv Stockholm: Proprius sidor:1 -240
Snorri Sturluson. Översättning av K. G. Johansson & M. Malm. (1997). Snorres Edda Stockholm: Fabel sidor:1 -297

Miljömärkning
Inslag av miljö/hållbar utveckling är inte relevant för kursen

 

Högskolan i Gävle
SE-801 76
Telefon +46 26 64 85 00
Fax +46 26 64 86 86
© Högskolan i Gävle 2008